فرش اکسپو از فعالان و گالری داران فرش دستباف دعوت به همکاری می نماید.

جدیدترین نمایشگاهها و گالری های فرش اکسپو

جدیدترین نمایشگاهها و گالری های فرش اکسپو

نمایشگاه کرج

1399/11/10 الی 1399/11/15

بخش تابلو فرشهای دستباف فرش اکسپو

1399/10/01 الی 1399/11/15

بخش فرش های دستباف تمام ابریشم قم

1399/09/20 الی 1399/10/20

بخش گالری های فرشهای دستباف تبریز

1399/09/20 الی 1399/12/20

بخش گالری های فرش ترکمن فرش اکسپو

1399/09/07 الی 1399/09/30

بخش گالری های فرشهای کلاسیک و طرح مدرن عضو فرش اکسپو

1399/09/07 الی 1399/09/30

بخش فرشهای ایلیاتی و کهنه عضو فرش اکسپو

1399/09/07 الی 1399/09/30

بخش فرشهای افشار و بیجار عضو فرش اکسپو

الی

بخش فرشهای عشایری مشهد ، خراسان و بجنورد

الی

بخش گبه های عشایری مناطق مختلف ایران عضو فرش اکسپو

1399/09/07 الی 1399/09/30

بخش فرشهای اصفهان و نایین فرش اکسپو

1399/09/07 الی 1399/09/30

بخش فرشهای عشایری چهارمهال و بختیاری عضو فرش اکسپو

1399/09/07 الی 1399/09/30

گالری های فرش کاشان ، اردکان و کاشمر عضو فرش اکسپو

1399/09/07 الی 1399/09/30